کتاب Cent mots du vocabulaire intellectuel comorien

[ad_1]

اجازه می دهد زندگی روح در کومور از زبان بومی درک شود ، این موضوع این کتاب است. خواننده کلماتی را ترکیب می کند که به وی امکان می دهد فرایندهای مختلف فکری در کومورها ، در داخل ، بلکه همچنین بین فرهنگ ها را با استفاده از مقایسه مداوم با فرانسه درک کند. این سوالی است که در اینجا ، در خط راست کتابخانه عالی ، پیشنهاد یک فرهنگ لغت کامل ، در صد کلمه وجود دارد. بنابراین ، ما برای درک مفاهیم حوزه فکری در این منطقه از اقیانوس هند ، از زبان مجمع الجزایر کومور ، Shikomori یا Shimasioa شروع می کنیم.

[ad_2]

source