کتاب Centres and Peripheries in the Post-Soviet Space : Relevance and Meanings of a Classical Distinction

[ad_1]

مثل همه امپراطوری ها ، امپراتوری شوروی نیز بر اساس مرکز تمایز خود – پیرامون بود. اگرچه امپراتوری شوروی دیگر وجود ندارد ، اما روابط بین مراکز و حاشیه هنوز واقعیتهای منطقه را شکل می دهد. این کتاب اهمیت این تمایز را در درک واقعیت های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در فضای پس از شوروی تحلیل می کند. مطالعات موردی که توسط محققان کشورهای مختلف اتحاد جماهیر شوروی سابق ارائه شده است ، امکان تمایز را در دیدگاه های تاریخی و همچنین دیدگاه های اقتصادی و سیاسی بررسی می کند.

[ad_2]

source