کتاب CEO Pampers His Bride : Volume 5

[ad_1]

نامزدش به سو یین یین خیانت کرد ، پدرش او را از خانه بیرون کرد و حاضران او را سرزنش کردند. این شهر كوبئی بود كه از آسمان فرود آمد ، آن را برد ، حاكمیت خود را به همه اعلام كرد و گفت كه سو یین یین زن اوست. چه کسی جرات تحریک او را دارد؟ آنها خواستار مرگ بودند و پس از آن ، هیچ یک از کسانی که سو یین را تحریک می کردند پایان خوبی نداشت. “کوبه سیتی ، از شما برای کمک به من برای بازگرداندن همه چیز متشکرم. من اول میرم “هنگامی که معامله نهایی شد ، مرد آن را با یک براق جدی در چشمانش برداشت ،” پس از استفاده از آن ، من می خواهم اجرا کنم. من می خواهم حقوقم را از حقوقم بگیرم. همینطور که داشت صحبت می کرد ، نگاهش به شکمش افتاد …

[ad_2]

source