کتاب CEO, Please Love Me Gently : Volume 1

[ad_1]

مردی که او را بیشتر دوست داشت با خواهرش ازدواج کرده بود و او قصد داشت به جای این خواهر با مرد دیگری ازدواج کند که به شدت بیمار بود ، اما در روز عروسی داماد کبوتر را آزاد کرد و او را برای مقابله با وضعیت شرم آور منتشر شده توسط شایعات آزاد کرد. این است که این مرد نیز بسیار بیمار و مریض بود ، اما چه کسی می توانست به او بگوید مردی که او را در شب عروسی پاره کرد ، او در ابتدا فکر می کرد که می تواند از آن خانه نفرت انگیز فرار کند اما انتظار آن را نداشت به غار ببر دیگری ختم می شود چگونه می تواند از خود محافظت کند

[ad_2]

source