کتاب CEO's Prisoned Love : Volume 3

[ad_1]

او خود مدیرعامل وب بود و او یک نویسنده عالی فوق العاده بود. این اتفاق غیرمنتظره باعث شد تا او به پایین ترین سطح جهنم سقوط کند. او به او كمك كرد و در اینترنت او را به خدای تخیل تبدیل كرد. Gu Xiangling با یک کاغذ طراحی و امضا شد. من آن را با دقت خواندم: “اسب الهی؟” قرارداد مادام العمر ، و حتی ازدواج؟ سانگ مینگ با لبخندی شوم لبخند زد: “اگر ناراضی باشید ، آیا این مدیر عامل می تواند به شما یک عمر گوشت و خون پاداش دهد؟ “این انسان بالغ و باهوش در واقع یک بی پروای گستاخانه ای بود ، و آن را بی پایان می خورد.

[ad_2]

source