کتاب CEO’s Private Sweetheart : Volume 3

[ad_1]

من یک کروموزوم اجدادی دارم که به شما بدهم او رئیس بخش پرهیز از زندگی بود و او بسیار افتخار می کرد و او را مورد تبرئه قرار داد. من از مادرش جدا شدم و او را به عنوان همسر اهدا کننده بالقوه و توانمند وی معرفی کردم اما حاضر به دستکاری نبود ، دو نفری که به اشتباه به هم نگاه می کردند در حال فتح بودند. او دختری را برداشت و آن را آویخت ، فقط در عرض چند دقیقه باعث ایجاد مزاحمت شدی. من نمی توانم معشوق خود را با شما درک کنم. یک مرد خاص با لبخند شوم زن خاصی را با لحنی عشقی گفت که شما آزار دهنده هستید.

[ad_2]

source