کتاب Challenges in Nursing Education and Research : Proceeding of the Second Aceh International Nursing Conference 2019 (2nd AINC 2019), August 21-22, 2019, Banda Aceh, Indonesia

[ad_1]

موضوع اصلی این کنفرانس “غلبه بر چالش های بهداشت جهانی از طریق آموزش پرستاری ، تحقیقات و فناوری” است. موضوعات مورد علاقه همه جنبه های نظری و عملی علوم پرستاری و بهداشت را در طیف گسترده ای پوشش می دهد. این امر دانش و اطلاعات عالی را در بین دانشگاهیان ، متخصصان و دولت برای بهبود کیفیت و ایمنی مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان فراهم می کند.

[ad_2]

source