کتاب Challenging Western Christians and Their Neighbours : Be Participants in the Mission of Jesus, At Home and Abroad

[ad_1]

این مطالعه مختصر به بررسی آنچه برای بیدار کردن یا تقویت آگاهی تبلیغاتی متزلزل مسیحیان غربی در مورد محیط زندگی خود نیاز دارد ، می پردازد. در عیسی مسیح و روح القدس او ، کل پروژه تبلیغی خداوند ، ارسال شده توسط خدا ، آغاز شده و ادامه دارد. از طریق او و روح القدس او نیز انجام می شود و به پایان می رسد. عیسی قصد داشت همه مسیحیان در رسالت خود شرکت کنند. حواریون باید از خانه ، در اورشلیم ، یهودیه و جلیل شروع می کردند. بنابراین ، مشارکت مسیحیان امروز در پیام حضرت عیسی (ع) بیانگر رابطه آنها با مردم همسایه ، مذهبی و متعلق به سایر ادیان و فرهنگها است. میدان پیام در محیط نزدیک ما واقع شده است ، جایی که ما روزانه با افرادی که ممکن است آنها را بشناسیم دیدار می کنیم.

[ad_2]

source