کتاب Changements politiques et classes sociales : Volume 2 – Le Brésil et la France dans la mondialisation néo-libérale

[ad_1]

دهه ها نئولیبرالیسم چگونه کار ، مقاومت جمعی و اتحادیه کارگری را متحول کرده است؟ این کتاب تحولات سیاسی و اجتماعی در برزیل و فرانسه را با هم مقایسه می کند. فاصله دولتهای حزب کارگر در برزیل و حزب سوسیالیست در فرانسه با نئولیبرالیسم چقدر است؟ این نیروها چه منافع طبقاتی را ترجمه کردند؟ چگونه می توان “طبقات متوسط” را شناسایی و مشارکت آنها را در بسیج توده ای ارزیابی کرد؟ اتحادیه کارگری چه نقشی را ادامه می دهد؟ این مسئله درک دشواریهای تشکیلات چپ است: فرسودگی نیروهای سوسیال دموکرات و توسعه حقوق افراطیون با پیروزی ژایر بولسونارو در برزیل. این جلد اول تحلیلی دقیق از سیاستهای نئولیبرالی دولتهای سوسیالیست و کوچک را ارائه می دهد.

[ad_2]

source