کتاب Character For Kids : Devotions and Activities for Kids Ages 3–10

[ad_1]

شخصیت برای کودکان: وفاداری و فعالیت برای کودکان 3-10 ساله شامل ایده های قابل فهم در مورد ویژگی های شخصیتی انتخاب شده از جمله شجاعت ، احترام ، خویشتنداری ، اخلاق ، وفاداری و هشت مورد دیگر است. هر فرقه شامل دو صفحه فعالیت برای کمک به تقویت هر ویژگی شخصیتی است ، از جمله طراحی ، رنگ آمیزی ، پیچ و خم ها و سایر فعالیت های عملی. هر ویژگی شخصیتی توسط یک حیوان نشان داده می شود ، و همچنین آموزشی و همچنین انگیزشی است. هر عبادت شامل یک آیه ساده از حافظه کتاب مقدس است.

[ad_2]

source