کتاب Charlie et la brigade Chantilly 3

[ad_1]

مادام لنور یک فعالیت جمع آوری کمک مالی برای کمک به اقامتگاه سالمندان وال-درمنت برگزار می کند. دانشجویان باید طراحی کنند که کدام دکمه ها به نفع محل اقامت فروخته می شوند. چارلی ، آنی ، سارا و مارکو در این فعالیت شرکت می کنند. اما همانطور که چارلی و سارا سعی می کنند توجه مارکو را به خود جلب کنند ، آب و هوا اوج می گیرد و ماکارونی سازی یک چریک واقعی می شود که همه چیز ادامه دارد!

[ad_2]

source