کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent

[ad_1]

این کتاب مشارکت روزافزون چین در همکاری های امنیتی در آفریقا را بررسی می کند. با استفاده از دانشمندان برجسته و برجسته در این زمینه ، این جلد از طیف وسیعی از بینش های تحلیلی و مطالعات موردی برای رمزگشایی از پیچیدگی چالش های امنیتی پیش روی چین و قاره استفاده می کند. وی تعجب می کند که ملاحظات امنیتی چگونه بر رشد روزافزون روابط اقتصادی و اجتماعی چین با کشورهای آفریقایی تأثیر می گذارد.

[ad_2]

source