کتاب China's New Strategic Layout :

[ad_1]

این کتاب با تکیه بر رویای چینی ، اصول اساسی ، اهمیت جهانی ، مسیر پیاده سازی و الزامات عملی ، استراتژی جامع چهار جانبه چین را به طور سیستماتیک توضیح می دهد. استراتژی جامع چهار محوره مفهوم استراتژیک حزب کمونیست در چین معاصر است. در پنج سال آینده و تا 50 سال آینده ، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه چین بر آنها متمرکز خواهد شد. ایجاد یک جامعه سعادتمند و همه جانبه هدف استراتژیک است و تعمیق همه جانبه اصلاحات و پیشرفت در حکومت داری مبتنی بر قانون در چین محرک و تضمین دستیابی به هدف استراتژیک است ، در حالی که تقویت انضباط شخصی حزب اقدامات استراتژیک برای ایجاد شرکت اصلی رهبری است. استراتژی جامع چهار محوره نه تنها دیدگاه حزب کمونیست چین در مورد چین ، بلکه دیدگاه جهانی را نیز نشان می دهد.

[ad_2]

source