کتاب China’s Rural Development Road :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک تجربیات و مشکلاتی را که در سه دهه گذشته از آغاز اصلاحات اقتصادی این کشور در توسعه مناطق روستایی در چین وجود داشته مرور می کند. بدین ترتیب ، مهمترین جنبه های مربوط به جوامع روستایی در چین ، کشاورزان و کشاورزی از منظر توسعه ، مانند سیستم مدیریت کشاورزی ، سیستم تصرف زمین روستایی ، سیستم مالیات و مالیات روستایی ، سیستم مالی ، سیستم علم و فناوری را بیان می کند. ، ساختار مدیریت روستایی ، فقرزدایی ، حفاظت از محیط زیست و غیره رویکرد مورد استفاده ترکیبی از نظریه ها ، قوانین و استراتژی های اساسی با شیوه های توسعه روستایی به منظور تجزیه و تحلیل داستان های موفقیت و مشکلات طولانی ، کشف علل هر دو و ارائه چشم انداز آینده از آینده توسعه روستایی است.

[ad_2]

source