کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation

[ad_1]

این کتاب ترکیب هافبک چینی را به عنوان ترکیبات کلی تعریف می کند ، با بالاترین استدلال اشباع نحوی که همیشه به دلخواه شناخته می شود. این تعریف عملی “ساخت وسط” را جدا از “صدای میانی” تعریف می کند زیرا می تواند توسط ساخت های مختلف در زبان چینی نمونه سازی شود. با بررسی این ترکیبات در چارچوب نحو مولد ، این کتاب نتیجه می گیرد که شکل گیری آن در سطح واژگان ، بدون توسل به هیچ مکانیسم دستوری رخ می دهد ، و بنابراین زبان چینی در گروه “زبانهای میانی واژگانی” قرار می گیرد ، که در تضاد با “زبانهای میانی نحوی” است.

[ad_2]

source