کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی درباره نقش بی نظیر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. با ترکیب انواع صداها – دانشجویان دکترا ، اعضای هیئت علمی اخیر و دانشمندان فصلی – با یافته های حاصل از تحقیقات کیفی تجربی ، این کتاب نحوه هدایت ایمان و رهبری را در نحوه تحصیل بورس و تحصیلات و همچنین ارتباط علمی با کلیسا بررسی می کند. نتیجه این آزمون یک روایت منسجم و عینی است که برای دانشجویان فارغ التحصیل مسیحی و اعضای هیئت علمی جدید که با احساس هدف و مسئولیت مشخص به دنبال ورود به آکادمی هستند ، جذاب خواهد بود.

[ad_2]

source