کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :

[ad_1]

این کتاب تأثیر تلفیق استراتژی های مدیریت کلاس و پویایی آموزشی مربوط به فرهنگ را در برنامه درسی دوره روش های پیش از خدمت برای آموزش متوسطه شهری بررسی می کند. این کتاب با قالب بندی مسئله ادغام مدیریت کلاس در زندگی کسانی که یاد می گیرند تأثیرات را بیاموزند ، آغاز می شود. سپس چندین مورد موردی را در مورد دانشجویان گروه کنترل مطالعه که دوره های مدیریت کلاس را در دوره Methods خود ندارند ، بررسی می کند. با شکستن چالش های کنترل دانش آموز ، این کتاب DCMA را به عنوان چارچوبی معرفی می کند که در آن مربیان معلم می توانند یک دوره روش های تلفیقی ایجاد کنند. سپس این کتاب دانش آموزان گروه آزمایشی مطالعه و چگونگی بهره مندی آنها از چنین دوره آموزشی را در طول دوره آمادگی معلم و تا سال اول تدریس تحلیل می کند.

[ad_2]

source