کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :

[ad_1]

تغییرات آب و هوایی و نوشتن مقاله در قطب شمال کانادا تأثیر تغییرات آب و هوایی بر فرهنگ ادبی کانادا را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل گفتمان تغییر یافته در مورد کشف کشتی های گمشده اعزامی فرانکلین در خدمت برجسته کردن منافع سیاسی و اقتصادی است که از نظر تاریخی انگیزه رویکرد کانادا به قطب شمال بوده و نمایندگی های ادبی را شکل داده است. تغییر اخیر در نوشتار کانادایی به دور از حاکمیت ملی به سرپرستی قطب شمال ، در قرائت های دقیق و دقیق کتاب Blessless کاتلین وینتر و حق سرد بودن شیلا وات کلوتر نشان داده شده است.

[ad_2]

source