کتاب Climate Change, Extreme Events and Disaster Risk Reduction : Towards Sustainable Development Goals

[ad_1]

این کتاب در مورد علم ، علل ، تأثیرات و استراتژی های تغییر آب و هوا و کاهش خطر بلایا بحث می کند. این برنامه با استفاده از دانش سنتی ، نوآوری جدید و آموزش برای ایجاد فرهنگ ایمنی و تاب آوری در همه سطوح به منظور ارتقا اهداف توسعه SDG به طور کلی و کاهش خطرات ناشی از بلایا به طور خاص متمرکز است. آب و هوای جهانی طی قرن گذشته به طرز چشمگیری تغییر کرده است. شواهد زیادی از تغییرات آب و هوایی جهانی به صورت افزایش دمای سطح هوا و سطح دریا ، رکود یخچال های طبیعی ، تغییر و تغییر در سیستم های آب و هوایی ، افزایش تعداد حوادث شدید و تغییرات سطح دریا وجود دارد. بخصوص افزایش دفعات بلایای ناشی از تغییر اقلیم تهدیدی برای تاب آوری ، زندگی و معیشت در سطح جهانی ، منطقه ای و محلی است. اکوسیستم های بزرگ جهان در گذشته های اخیر حوادث ناشی از آب و هوا ناشی از آب و هوا را تجربه کرده اند و این کتاب بینش جدیدی در مورد بروز و تأثیرات شدید آب و هوا و استراتژی های کاهش خطر بلایا ارائه می دهد. این مطالعه شامل مطالعات مربوط به روند بارندگی و دما ، سیل و خشکسالی ، آب و هوا و حوادث آب و هوایی مربوطه در کوهها ، تغییر در فعالیت های گیاهان ، ارزیابی ریسک و واکنش در اکوسیستم های مختلف در جهان است. این کتاب به ویژه برای مدیران محیط زیست و حوادث ، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین سیاست گذاران مفید است.

[ad_2]

source