کتاب Communicating Across Cultures and Languages in the Health Care Setting : Voices of Care

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی برای درک پیچیدگی های ارتباطات در زمینه های مختلف مراقبت های بهداشتی از نظر فرهنگی و زبانی ارائه می دهد. این نشان دهنده اوج دو دهه تحقیق در آفریقای جنوبی است و با توجه به روند جهانی شدن و مهاجرت کنونی ، زمینه ای با کاربردی روشن در یک فضای بین المللی گسترده تر است. نویسندگان با استفاده از شواهد زیادی بر اساس مکان ها و بیماری های مختلف ، پویایی زبان تعاملات سالم بین فرهنگی و برداشت ها و روایت های بسیاری از شرکت کنندگان را بررسی می کنند. با در نظر گرفتن طیف وسیعی از ملاحظات نظری ، روششناختی و تجربی ، این حجم روشهای تحقیق کیفی و کاربرد آنها را در یک زمینه چند فرهنگی روشن می کند. این کتاب منبع ارزشمندی برای متخصصان بهداشت ، مربیان پزشکی و پزشکان زبان و همچنین دانشجویان و محققان در تحلیل گفتمان و علوم انسانی پزشکی خواهد بود.

[ad_2]

source