کتاب Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :

[ad_1]

این کتاب عوامل اصلی آسیب پذیری را توضیح می دهد و تصویر روشنی از مداخلات احتمالی برای کاهش خطر بلایا در مدارس و جوامع در آذربایجان ارائه می دهد. روش جدیدی برای ارزیابی آسیب پذیری های کودک محور در سطح مدرسه و جامعه ایجاد شده است. از این روش می توان برای ارزیابی سطح آسیب پذیری مدارس و جوامع استفاده کرد. این کتاب یک راهنمای آموزشی است که به تازگی تهیه شده است و به تمرین کنندگان کمک می کند تا دوره های آموزشی را برای سازمان های دولتی و جامعه برگزار کنند. در حالی که این کتاب در یک زمینه تمرکز دارد ، روش پیشنهادی کلی است و می تواند در جاهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

source