کتاب Comparative Kurdish Politics in the Middle East : Actors, Ideas, and Interests

[ad_1]

این جلد ویرایش شده از طریق تحلیل مقایسه ای بازیگران اصلی ، ایده ها و منافع سیاسی آنها ، پویایی های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی درون کردی را معرفی می کند. کردها به عنوان یک قوم و یک کشور در حال توسعه یکپارچه و یکپارچه نیستند ، بلکه خاور میانه کرد خانه گروه های مختلف سیاسی ، رهبری ، ایدئولوژی و منافع است. اگرچه بسیاری از مطالعات فعلی بر کردها و روابط آنها با کشورهای ملی است که در آنها ساکن هستند ، اما مطالعات کمی خاورمیانه کرد را در بحث ها ، درگیری ها و منافع آن از منظر مقایسه ای در سراسر ایران ، عراق ، ترکیه و سوریه تحلیل می کنند. این کتاب پویایی در کردها را از طریق بورسیه هایی که پایه های تاریخی دارند ، از نظر تئوریک مطلع هستند و مربوط به مفاهیمی است که اولویت سیاست مقایسه ای را بر روابط بین الملل تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

source