کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes

[ad_1]

این کتاب درسی مقدمه ای جامع در مورد سیستم های سیاسی همه کشورهای آسه آن و تیموره شرقی از منظر مقایسه ای است. این نهاد ها ، بازیگران و فرایندهای سیاسی در یازده کشور ، تحت پوشش دموکراسی ها و همچنین رژیم های استبدادی ، مورد تحقیق قرار می گیرد. مطالعه هر کشور شامل تجزیه و تحلیل سیستم حاکمیت فعلی ، نظام حزبی و سیستم انتخاباتی و ارزیابی دولت ، سیستم حقوقی و دستگاه های اداری آن است. دانشجویان علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای همچنین در مورد روندهای دموکراتیزه کردن و استقامت اقتدارگرا و همچنین تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها بر فرهنگ سیاسی هر کشور اطلاعاتی کسب خواهند کرد.

[ad_2]

source