کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مربوط به تولید محصولات کامپوزیت از الیاف طبیعی را در مرحله طراحی مفهومی فرآیند توسعه محصول در بر می گیرد. این روشها و ابزارهای مهندسی همزمان را در توسعه محصولات مرکب از الیاف طبیعی توصیف می کند و در مورد فعالیتهای کلیدی طراحی مفهومی ، مانند توسعه و انتخاب طرح مفهومی مهندسی ، انتخاب مواد و انتخاب فرآیند تولید بحث می کند. این کتاب همچنین شامل مطالعات موردی با تصاویر جنبه های طراحی مفهومی مربوط به تولید محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی است تا راهنمای عملی طراحان را در زمینه اجرای ابزار خاص برای پروژه خود ارائه دهد.

[ad_2]

source