کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016

[ad_1]

در این کتاب آخرین تحولات در انرژی زیستی ، از جمله زیست توده جلبکی ، بیودیزل ، بیواتانول ، بی متانول ، تجزیه در اثر حرارت ، گازدهی زیست توده ، اجاق های پخت زیست توده و فرایندهای یکپارچه بحث شده است. این حجم شامل رویه های انتخاب شده از ICRABR-2016 است. مطالب شامل آخرین تحقیقات حیاتی برای سازمانهای تحقیق و توسعه ، دانشگاهیان و صنعت برای ترویج و مستند سازی تحولات اخیر در انرژی زیستی برای انواع ذینفعان است. این کتاب نیاز به سوخت های زیستی و بازارهای آنها ، موانع و چالش های موجود در سوخت های زیستی و انرژی زیستی و استراتژی های آینده مورد نیاز برای ترویج ایده های جدید برای تحقیق ، همکاری و تجاری سازی انرژی زیستی را برجسته می کند. این موضوع به موضوعات مختلفی از جمله زیست توده و مدیریت انرژی می پردازد. فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی فرآیندهای تبدیل بیوشیمیایی هستند. فرآیندهای تبدیل کاتالیستی ؛ الکتروشیمیایی فرآیند تصفیه زباله را برای برداشت انرژی انجام می دهد. و عملیات یکپارچه. ثابت خواهد شد که یک منبع ارزشمند برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان و سیاست گذاران در زمینه سوخت های زیستی و انرژی زیستی است.

[ad_2]

source