کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices

[ad_1]

این کتاب روش های مقابله با تعارض در یک مشاغل خانوادگی را ارائه می دهد. قسمت اول کتاب تعارض را به طور کلی و سپس در زمینه مشاغل خانوادگی تعریف می کند. سپس چندین رویکرد برای مقابله با تعارض را بیان می کند. همانطور که نویسنده توضیح می دهد ، تعارض می تواند بر عملکرد یک شغل خانوادگی تأثیر منفی بگذارد در حالی که درگیری حل نشده اغلب منجر به انتقال ناموفق به نسل بعدی می شود. بنابراین ، مدلی ارائه می دهد که به بررسی علل درگیری و راه های حل آن می پردازد. بخش دوم این کتاب مطالعات موردی درگیری در مشاغل خانوادگی ، بررسی شرکت هایی مانند گوچی و لورآل و کاربرد تئوری را ارائه می دهد. این کتاب به عنوان یک متن اساسی در مورد مدیریت تعارض در شرکت های خانوادگی خدمت می کند.

[ad_2]

source