کتاب Contemporary American Memoirs in Action : How to Do Things with Memoir

[ad_1]

این کتاب با تجزیه و تحلیل گروهی از یادداشت های ادبی توضیح می دهد که چگونه این سبک راهی برای شرکت در زندگی عمومی است. این کتاب ، دفتر خاطرات ، ژانری را که به دلیل عملکرد شخصی و بیانی اش شناخته می شود ، برای بحث کردن و خدمت به اهداف سیاسی ، اصلاح می کند. در فصل ها مطالعات موردی دفترچه خاطرات به عنوان یک اثر اجتماعی ارائه شده است که با مشاهده نوشته های جوآن دیدیون ، جان ادگار ویدمن ، جیمز مک برید ، الن مار ، جانیس ری ، لوسی گریلی و آن پچت تغییر می کند. با بهره گیری از نظریه های جنسیت و اختیار ، دانیلویچ بر نحوه رفتار عملی این نویسندگان تأکید می کند. این خاطرات با ارائه راه حل ها ، ایجاد دانش جدید ، آشکار کردن روندهای اجتماعی ، برجسته سازی مسائل ، ایجاد همدلی و ارتباطات و تغییر افکار عمومی ، به یک جامعه دموکراتیک کمک می کند.

[ad_2]

source