کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :

[ad_1]

این کتاب یک روش تحقیق مبتنی بر مورد را برای مطالعه مسائل معاصر در صنعت مد اتخاذ می کند. این مستندات شیوه های دنیای واقعی در مد از تولید و بازاریابی تا عملیات است. این مطالعات موردی که بر اساس یک بررسی جامع از ادبیات ایجاد شده است ، در مورد چالش های مربوط به فضای کسب و کار فعلی در این صنعت مهم بحث می کند ، معیارهایی را ارائه می دهد و بینش هایی را برای پزشکان ایجاد می کند و همچنین راهنمایی های آینده را برای محققان ارائه می دهد. این کتاب به عنوان پیوندی بین نظریه ها و شیوه های صنعت است که دانش هر دو دانشگاه و بخش خصوصی را در زمینه مد پیشرفت می دهد.

[ad_2]

source