کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective

[ad_1]

این کتاب به بررسی دو فرایند مهم ملت سازی و ملت سازی در آفریقا و همگرایی عمده ترین مسائل داخلی و جهانی می پردازد که آنها را شکل می دهد. این کتاب موضوعاتی از قبیل گسترش نقش سازمان های غیردولتی ، افزایش نفوذ نژادپرستی کاریزماتیک ، درگیری های قومی در آفریقای شرقی ، شکست تلاش های صلح اتحادیه آفریقا در منطقه دارفور سودان و گسترش روابط آفریقا با اتحادیه اروپا را در بر می گیرد. این بحث در مورد این مسائل مرزی که جامعه معاصر آفریقا را تشکیل می دهد با تجزیه و تحلیل کارشناسان برجسته سیاست ترکیبی است.

[ad_2]

source