کتاب Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation

[ad_1]

این کتاب دیدگاه منحصر به فردی از خلاقیت در یک محیط آموزشی ارائه می دهد که در آن کمبود نسبی ادبیات در این زمینه وجود دارد. نویسندگان تمرین و اصول را برای ارائه یک راهنمای عملی ارزشمند برای یادگیری بیشتر زبان و آموزش خلاقانه ، نه تنها با استفاده از ایده های نظری بلکه با توصیه های عملی و توصیه های مفید در مورد چگونگی معرفی بهتر خلاقیت در آموزش و زندگی روزمره ، پیوند می دهند. این حجم ابتکاری مطمئناً به مرجع اصلی مرجع ، مربیان آموزش زبان و هر کسی که علاقه مند به راههای انتقال خلاقیت به فرآیند آموزش و یادگیری باشد ، تبدیل خواهد شد.

[ad_2]

source