کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل اخیر را ارائه می دهد که قبلاً در مصر در سطح منطقه کشت و هوا و آب و هوا دیده نشده است. این مطالعه چگونگی اصلاح الگوی کشت ملی را برای غلبه بر فشارهای غیرزیمی ، مانند کمبود آب ، شوری ناشی از آن و تغییر آب و هوا برای کاهش تأثیرات منفی آنها بر تولید مواد غذایی بررسی می کند. به همین منظور ، الگوهای مختلف کشت ارائه شده است که این مطالعه می تواند به عنوان چارچوبی برای سایر کشورهای در حال توسعه استفاده شود تا از آنها برای کمی سازی و از بین بردن شکاف دانش آنها در مورد روشهایی استفاده کند که می تواند با افزایش تولید مواد غذایی به افزایش امنیت غذایی آنها کمک کند. علاوه بر این ، این مطالعه برای سیاست گذاران مفید است تا آنها را در برنامه ها و سیاست های آینده خود یاری کند.

[ad_2]

source