کتاب Crossing Borders : Governing Environmental Disasters in a Global Urban Age in Asia and the Pacific

[ad_1]

این کتاب میان رشته ای ، شیوه های مختلفی را در کنترل بلایای زیست محیطی با تأثیرات پیچیده بررسی می کند که از طریق جوامع سریع در آسیا و اقیانوس آرام عبور می کنند. با ترکیب پیشرفت های نظری با مطالعات غنی از زمینه ، این کتاب تلاش هایی را برای پرداختن به پیچیدگی های مدیریت زیست محیطی مرزی بررسی می کند. در عصر شهری که بلایا به راحتی در حوزه های قضایی دقیقاً تعیین شده ، چه از نظر علل بهم پیوسته و چه از نظر تأثیرات ناگهانی ، مهار نمی شوند ، ساختارها و سازوکارهای حاکمیت با چالش های مهم مرتبط با همکاری ، همکاری و تبادل اطلاعات روبرو هستند. این کتاب با ارائه بینش های جدید و توضیحات متضاد برای تفاوت در سیستم های مدیریت مرزی فاجعه بین ساکنان شهری در منطقه آسیا و اقیانوسیه ، کمک می کند تا بین تئوری و عمل فاصله ایجاد شود.

[ad_2]

source