کتاب Der Aufstieg der Manager : Wertewandel in den Führungsetagen der westdeutschen Wirtschaft, 1949-1989

[ad_1]

پس از جنگ جهانی دوم ، مدیر همچنین به یک شخصیت برجسته در شرکت های مدرن آلمان تبدیل شده است. برنهارد دیتز این ظهور را برای مدیران توضیح می دهد و آن را با تغییر آرمان ها و الگوها مرتبط می داند. وی با بررسی چگونگی تغییر “کار” ، “موفقیت” و “رهبری” بین ناسیونال سوسیالیسم و ​​نئولیبرالیسم ، سهم کاملاً جدیدی در تاریخ فرهنگی سرمایه داری دارد.

[ad_2]

source