کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben

[ad_1]

موضوع استقرار خارجی نیروهای مسلح آلمان از نظر حقوقی و سیاسی موضوعی بحث برانگیز است و ارتش آلمان امروز را می توان ارتش عملیاتی توصیف کرد. در بسیاری از مأموریت های خارج از کشور ، سربازان نیز خدمات خود را در قلمرو یک کشور خارجی به پایان رساندند. در عین حال ، عدم قطعیت حقوقی قابل توجهی در زمینه اعزام به خارج از کشور وجود دارد که می تواند تأثیر منفی بر انجام وظیفه داشته باشد. ارزیابی حقوقی به دلیل این واقعیت که موضوع در تقاطع بین حقوق بین الملل و قانون اساسی قرار دارد دشوارتر می شود. نویسنده این تقاطع ها را با تمرکز بر تحولات قانونی و فعلی فعلی معرفی می کند و راه حل های بالقوه ای را برای کاهش عدم اطمینان قانونی فعلی نشان می دهد.

[ad_2]

source