کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South

[ad_1]

این کتاب روند فعلی تولید ، انتشار و استفاده از دانش را که به نابرابری اجتماعی ، به ویژه در جنوب جهانی کمک می کند ، تجزیه و تحلیل می کند. هدف از این متن ، کشف فرصتهای مشارکت فعال دانشگاهها در دموکراتیزه سازی دانش است – روندی که به وسیله آن افراد می توانند دانش و همچنین نتایج و مزایای تحقیق و توسعه را به راحتی کسب و استفاده کنند. تلفیق آموزش عالی با تحقیق و استفاده از دانش کاری است که دانشگاه ها باید انجام دهند. وقتی آنها به طور کارآمد در غلبه بر نابرابری و عقب ماندگی مشارکت داشته باشند ، می توانند دانشگاه های توسعه محسوب شوند آنها نباید تنها با نخبگان ممتاز کار کنند ، بلکه باید در متن “سیستمهای نوآوری فراگیر” کار کنند.

[ad_2]

source