کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice

[ad_1]

این کتاب زمینه های مختلف آموزش ریاضیات و رشته های مجاور را بررسی می کند که اخیراً به درک بهتری از ساختار هنوز مبهم صلاحیت تشخیص کمک کرده اند. این کار با تأکید بر رشد حرفه ای معلمان ، به ماهیت ، توسعه و تأثیر صلاحیت تشخیصی در آموزش ریاضیات می پردازد.

[ad_2]

source