کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :

[ad_1]

این کتاب مهمترین ابزارها ، تکنیک ها ، استراتژی ها و روش های تشخیصی مورد استفاده در مهندسی صنایع را ارائه می دهد. روشهای تشخیصی پذیرفته شده فعلی و ویژگیهای آنها به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. مناطق بالقوه مثمر ثمر برای تحقیقات بیشتر در این زمینه نیز مشخص شده است.

[ad_2]

source