کتاب Die Auswirkungen der steigenden Zahl Kleiner Anfragen im Deutschen Bundestag auf die Oeffentliche Verwaltung : Eine Umfrage unter Beschaeftigten der Ministerialbuerokratie

[ad_1]

تعداد تحقیقات کوچک برای چندین دوره قانونگذاری در حال افزایش است. نویسنده شکایات مربوطه را از دولت عمومی به عنوان فرصتی برای بررسی تأثیرات این افزایش بر میزان کار و عملکرد و همچنین نگرش ها و درک عملی پرسنل بوروکراسی وزرا می گیرد. برای این کار ، او آمار پارلمان را تجزیه و تحلیل کرده و در چندین وزارتخانه فدرال نظر سنجی می کند. نتایج نشان می دهد که رسیدگی به سوالات کوچک و شرایط چارچوب آنها فشار زیادی را بر مدیریت وارد می کند و در موارد شدید می تواند شغل را به خطر بیندازد. بنابراین وی توصیه می کند که آیین دادرسی بوندستاگ اصلاح شود. بر اساس نتایج نظرسنجی ، نویسنده در مورد پیشنهادهای اصلاحی اولیه برای این بحث می کند.

[ad_2]

source