کتاب Die Auswirkungen einer strafrechtlichen Bescholtenheit auf ein Aufenthaltsrecht in Österreich

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در دانشکده حقوق – حقوق عمومی / سایر ، درجه: 2 ، دانشگاه دانوب کرمس – دانشگاه آموزش مداوم ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه کارشناسی ارشد الزامات حقوقی حق اقامت در اتریش را به عنوان یک مجرم که محکومیت را می توان سلب کرد. به طور خاص ، پایان نامه مفاد قانون حل و فصل و اقامت موجود برای پس گرفتن اجازه اقامت را روشن می کند. نگاهی دقیق به مراحل فسخ اقامت نیز در این زمینه نقش اصلی را بازی می کند ، به همین دلیل در مورد این مراحل نیز بحث می شود. به طور خلاصه ، خواننده درک اساسی از زمینه کنونی قانون اتریش در مورد بیگانگان و همچنین ارزیابی محکومیت های کیفری داخلی و خارجی را کسب می کند.

[ad_2]

source