کتاب Die Rezensionen zu Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre : Die zeitgenössische Rezeption von Kants Rechtsphilosophie

[ad_1]

تحقیقات کانت تاکنون با دقت تمام واکنش معاصران را نسبت به “آغاز متافیزیکی دکترین حقوقی” مورد بررسی قرار داده است. این نسخه در مجموع 27 بررسی را برای اولین بار در دسترس قرار می دهد. این جلد همچنین شامل كتابنامه ای از تفسیرهای كانت و سایر منابع معاصر و همچنین سه مشاركت در دریافت آموزه حقوقی كانت در حدود سال 1800 و پیشینه تحقیقاتی است كه از آن زمان به بعد كنار گذاشته شده است.

[ad_2]

source