کتاب Die unionsrechtskonforme Auslegung des bundesdeutschen Strafrechts.

[ad_1]

این رساله به جنبه های روش تفسیر قانون کیفری آلمان مطابق با قوانین اتحادیه اروپا می پردازد. برای این منظور ، این س ofال که آیا تفسیر موسسه مطابق با قانون اتحادیه در زمینه حقوق کیفری کیفری با اصول قانون اساسی یا اصول عمومی حقوقی قانون اتحادیه مغایرت دارد؟ به شرطی که اصول تفسیر به طور منظم به درستی اعمال شده باشد ، باید پاسخ منفی داد. در این راستا ، برای اطمینان از تقدم محدود قانون فدرال بر قانون ملی ، کلیه مقامات دولتی موظفند قانون کیفری فدرال آلمان را مطابق با قانون فدرال تفسیر کنند. دادگاه های آلمان به ویژه باید این وظیفه را رعایت کنند. با توجه به افزایش پیوسته تأثیر قانون اتحادیه در سیستم های حقوقی کشورهای عضو آن ، اهمیت تفسیر مطابق با قانون اتحادیه افزایش می یابد و م Instituteسسه به بخشی ضروری از فقه تبدیل می شود.

[ad_2]

source