کتاب Dominant Elites in Latin America : From Neo-Liberalism to the ‘Pink Tide’

[ad_1]

این کتاب به بررسی روش هایی می پردازد که نخبگان اجتماعی و اقتصادی در منطقه مبانی مادی قدرت خود را از آغاز سیاست نئولیبرال در دهه 1970 تا دولت های مترقی به اصطلاح “جزر و مد صورتی” در منطقه تغییر و گسترش می دهند. دو دهه گذشته شش فصل مطالعه موردی – در مورد شیلی ، برزیل ، اکوادور ، کلمبیا ، السالوادور و گواتمالا – بررسی می کنند که چگونه سیاست های دولت و حتی مأموریت های صلح صلح سازمان ملل کنترل نخبگان بر صادرات زمین ، صادرات محصولات کشاورزی ، بانک ها و شرکت های بیمه ، تجارت عمده ، تجارت واردات ، فعالیت های صنعتی و اتحاد با سرمایه خارجی را تقویت کرده است. در این فصل ها همچنین به روش هایی که خشونت برای حفظ قدرت نخبگان به کار گرفته شده و چگونگی پرورش نیروهای تاریخی و معاصر قدرت توسط نیروهای بین المللی توجه شده است.

[ad_2]

source