کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

رفتار پویا مواد ، جلد 1 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، جلد اول از 9 کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیق و مهندسی گرد آورده است. این گروه یافته های اولیه و مطالعات موردی را در مورد جنبه های اساسی و کاربردی مکانیک تجربی ارائه می دهد ، از جمله مقالاتی در مورد: تجسم کمی ، شکستگی و تکه تکه شدن ، رفتار دینامیکی مواد با مقاومت کم ، ضربه و انفجار ، رفتار پویا وسایل نقلیه ، تکنیک های آزمایش جدید ، تجربی و روشهای محاسباتی ترکیبی ، رفتار پویا مواد. گوانین

[ad_2]

source