کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home

[ad_1]

این کار بین رشته ای در مورد ساخت ، نگهداری ، توسعه و تخریب فضاهای خانه و اجتماع ، که برای توسعه انسجام اجتماعی اساسی است ، بحث می کند. با بررسی چگونگی ایجاد مردم در سراسر جهان برای ایجاد حس خانه ، مردم در سراسر جهان ، شکل گیری هویت را در زمینه توسعه سریع سیاست های دولت نئولیبرال ، سیاست های جهانی و محلی و فشارهای مختلف جامعه بررسی می کنند. مباحث همکاری ، تعارض ، درگیری ، محرومیت و تعادل نیاز به مذاکره بین بازیگران مختلف (به عنوان مثال دولت ، توسعه دهندگان حرفه ای ، فعالان اجتماعی و ساکنان) با توسعه خانه ها و جوامع دارد.

[ad_2]

source