کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :

[ad_1]

این حجم ، آخرین بررسی آزمایشات بالینی ایمونوتراپی سرطانی ، در مورد انتخاب نشانگرهای زیستی ، استراتژی های ترکیبی و ایمنی یا سمیت آنها ، تعیین دوز فاز II ، نقاط نهایی در تعیین پیشرفت کاذب رادیوگرافی ، انتخاب بافت و درمان های جدید ایمونوتراپی به عنوان آنها به درمان مربوط می شوند. سیستم ایمنی سرطان در مراحل اولیه.

[ad_2]

source