کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :

[ad_1]

این کتاب چگونگی شکل گیری تاریخ و سنت ها در سیاست تیموریان و همچنین نقشی را که اندونزی و انجمن ملل جنوب شرقی آسیا برای آینده این کشور بازی می کنند ، توضیح می دهد. این مقاله سعی دارد سیستم سیاسی پیچیده ای را که هم قوانین سنتی و هم سیاست معاصر در آن ادغام شده است درک کند و تأثیرات استعمار پرتغال ، استعمار جدید اندونزی ، مأموریت های سازمان ملل و دموکراسی انتخاباتی را بررسی می کند. این جلد همچنین به موضوعات گسترده تری مانند سیاست نوسازی ، توسعه و آموزش جوانان می پردازد. امکانات ارائه شده توسط رئیس جمهور جدید ، لو اولو ، و همچنین انتخابات پارلمانی آینده ، این پروژه را به یک کمک به موقع تبدیل می کند که بر روند حیات دموکراتیک در تیمور شرقی و سیستم سیاسی دو حزب تأکید دارد.

[ad_2]

source