کتاب Economic Diversification in the Gulf Region, Volume I : The Private Sector as an Engine of Growth

[ad_1]

این جلد به نقش بخش خصوصی در متنوع سازی اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوران پس از نفت خیز متمرکز است ، جایی که نوسان و کاهش قیمت نفت بر هزینه های ملی تأثیر منفی می گذارد. این مقاله سیاست های کنونی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تلاش آنها برای تغییر اقتصاد خود را به دور از اتکا به هیدروکربن ها بررسی می کند. تغییرات ساختاری شرایط مطلوبی را برای شکوفایی بخش خصوصی ایجاد می کند ، وابستگی تولید را از بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر می دهد و امکان تخصیص کارآمدتر منابع را فراهم می کند. این تغییرات همچنین به بانک های محلی این امکان را می دهد تا از SME ها پشتیبانی مالی ، تقویت کارآفرینی برای ایجاد شغل و تقویت ساختار و کارایی سازمانی کنند. این اولین جلد در تنوع اقتصادی در منطقه خلیج فارس است.

[ad_2]

source