کتاب Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :

[ad_1]

این کتاب به شرح عملکرد و نظریه آموزش می پردازد که هدف آن تسهیل ظهور صلح پایدار و جوامع مقاوم در برابر درگیری در جوامع گرفتار درگیری است. این کار را با مطالعه اثربخشی جوامع مقاوم در برابر درگیری و روندهای پویای تعاملات آنها با ساختار بزرگتر جامعه انجام می دهد. اگرچه آموزش به عنوان یک حق انسانی تلقی می شود ، اما طراحی سیاست های آموزشی ، مدل های آموزشی و برنامه های درسی در درجه اول حق نخبگان است ، خواه دولت باشند ، دانشگاهی یا بازیگران بین المللی. این کتاب رویکرد متفاوتی نسبت به آموزش و پرورش را مورد بحث قرار می دهد که برای فراگیری بیشتر و مشورت آشکار در مدل سازی چارچوب های آموزش تلاش می کند. با استفاده از مطالعات موردی و مصاحبه با پزشکان ، محققان ، فعالان و سیاست گذاران ، دیدگاه حل تعارض را برای انواع مسائل آموزشی در جوامع شکننده اعمال می کند.

[ad_2]

source