کتاب Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry

[ad_1]

Monika Futschik یک فرم ارزیابی ارائه می دهد که اجازه می دهد تا ارزیابی کاملی از مزایا و معایب راه حل های ثبت الکترونیکی پرداخت در مقابل راه حل های سنتی پرداخت مبتنی بر کاغذ ارائه دهد. در مقایسه با مطالعات قبلی ، این مدل ارزیابی جدید تلاش های مدیریت تغییر و سرمایه های مالی مورد نیاز برای استقرار سیستم را در نظر گرفته است. این مدل با اجرای راه حل های ثبت دسته ای الکترونیکی ، ارزش عملکرد کلی را نشان می دهد و از تصمیم گیرندگان در یافتن موثرترین راه حل پشتیبانی می کند. توسعه و کارآیی این مدل بر اساس نظرسنجی های متعدد ، مصاحبه های متخصص ، و یک مطالعه دلفی و همچنین یک مطالعه موردی با یک شرکت دارویی واقعی است. نتایج جستجوی آن به راحتی در صنایع دیگر نیز قابل استفاده است.

[ad_2]

source