کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management

[ad_1]

این کتاب با هدف تحریک بحث و کمک به ایجاد یک اجماع روشن در بحث بین مفهوم سازی استراتژی دانش و برنامه ریزی استراتژی دانش است. این رابطه پیچیده بین دانش و مفاهیم استراتژی را در یک زمینه کسب و کار بررسی می کند ، و یک مفهوم از اهمیت عملی برای شرکت ها است. پس از مرور ادبیات موجود ، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان مفهوم استراتژی های دانش را به عنوان چشم انداز جدیدی برای کاوش استراتژی های تجاری در نظر گرفت. این یک رویکرد جدید ارائه می دهد که نشان می دهد چگونه استراتژی های دانش برنامه ریزی شده و در حال ظهور به شرکت ها اجازه می دهد انتظاراتی را برای آینده نامشخص و غیر منتظره حاکم بر اقتصاد امروز تعیین کنند.

[ad_2]

source